O nás

Sme organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV), nezisková spoločnosť s ručením obmedzeným ELT Management Company Slovakia (Eltma).

V nadväznosti na získanie oprávnenia od Ministerstva životného prostredia SR číslo 0005/PNE/OZV/A/16–3.3 prevádzkujeme kolektívny systém, ktorý firmám umožňuje plnenie povinností spätného zberu pneumatík v Slovenskej republike.

Ambíciou Eltmy je od tretieho kvartálu 2016 sprístupniť všetkým výrobcom a dovozcom pneumatík inovatívnu platformu pre plnenie ich zákonných povinností.

Eltma bola založená spoločnosťami Bridgestone Slovakia s.r.o., Continental Barum s.r.o., Goodyear Dunlop Tires Slovakia, s. r. o., Michelin Hungária Kft. a Pirelli Slovakia, s. r. o., ktoré týmto krokom prejavili platforme svoju jednoznačnú podporu.

Naša misia

Eltma zaistí plnenie všetkých príslušných zákonných povinností svojich účastníkov, bude spravovaná transparentne a v súlade so zásadou nediskriminácie. Svojou všeobecnou dôveryhodnosťou a dôrazom na hospodárnosť a udržateľnosť fungovania chce Eltma prehĺbiť vzájomne prospešnú spoluprácu výrobcov, spracovateľov, predajcov a ďalších subjektov v oblasti nakladania s odpadovými pneumatikami.

Sme členom ETRMA http://www.etrma.org/ THE EUROPEAN TYRE & RUBBER MANUFACTURERS’ ASSOCIATION

Systém fungovania organizácie zodpovednosti výrobcov, recyklácia

Eltma ako autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov organizuje zvoz a likvidáciu pneumatík. Financovanie je zabezpečené účastníckym poplatkom, náklady zberu a likvidácie nesú výrobcovia. Zvoz a likvidácia je v rukách našich spracovateľov, vybraných na základe výberového konania. Pneumatiky sú zvážané z jednotlivých zberných miest - od distribútorov, obcí a prevážané na spracovanie. Odpadové pneumatiky sa využívajú podľa platného POH. Cieľom pre odpadové pneumatiky je do roku 2020 dosiahnuť mieru materiálového zhodnocovania na úroveň 80 % s 15 % energetickým zhodnocovaním a postupným znižovaním skládkovania na úroveň maximálne 1 %.

Materiálovému využitiu predchádza separácia oceľových kordov, textilu a gumového granulátu. Oceľové kordy sú ďalej použité v hutníckom priemysle, textil napríklad do izolačných dosiek. Z gumového granulátu sa vyrábajú povrchy pre detské ihriská, športoviská, tlmiace podložky pod koľaje, náhrady za kovové poklopy atď.

Naša spoločnosť garantuje 100% zpracovanie a využitie vyzbieraných odpadových pneumatík. Odovzdáním na naše zberná miesta dávate možnost Vašej pneumatike dať život novým výrobkom.

Legislatíva

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva a zriadenie Recyklačného fondu. Predmetom zákona sú programové dokumenty v odpadovom hospodárstve, opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, rozšírená zodpovednosť výrobcov, nakladanie s vyhradenými výrobkami a prúdmi odpadov.

Činnosť OZV rieši § 28, povinnosti výrobcu pneumatík § 70, povinnosti distribútora § 71. Všetky platné právne predpisy nájdete na http://www.minzp.sk/oblasti/odpady-obaly/pravne-predpisy/ Na stránkach MŽP tiež nájdete zoznam registrovaných výrobcov pneumatík - výrobca, dovozca a register osôb, ktorým bola udelená autorizácia podľa § 89 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Od 1.1.2016 prešla povinnosť spätného zberu odpadových pneumatík na distribútorov. Každý distribútor pneumatík, ktorý poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu, alebo ktorý vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja, je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celý prevádzkový čas a bezplatne. Od 1.5.2017 môže obec zbierať pneumatiky na zbernom dvore alebo na určenom mieste, a to podľa platného VZN.

Tlačové správy, média

Tu nájdete odkazy na tlačové správy a správy z médií o OZV Eltma. V prípade záujmu o viac informácií alebo požiadavky na vyjadrenie nás prosím kontaktujte na marketing@eltma.sk alebo na telefóne +421 911 140 657.
Radi Vám budeme akokoľvek nápomocní.

Nový Čas, november 2017

Kam s ojazdenými pneumatikami

04. 12. 2017

Pravda, október 2017

Ojazdené pneumatiky nechajte rovno v pneuservise

09. 11. 2017

Nový Čas, september 2017

Kam s ojazdenými pneumatikami

09. 11. 2017

Pravda, august 2017

Doprajte svojej opotrebovanej pneumatike druhý život

24. 08. 2017

Pravda, jún 2017

Doprajte svojej opotrebovanej pneumatike druhý život

26. 06. 2017

Pravda, apríl 2017

Ojazdené pneumatiky nepatria na zberný dvor

03. 05. 2017

Nový Čas, apríl 2017

Kam s ojazdenými pneumatikami

03. 05. 2017

Nový Čas, február 2017

Kam s ojazdenými pneumatikami

16. 02. 2017