Na čo ste sa vždy chceli spýtať?

Tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky, ktoré nám kladiete. Chceme vám čo najviac uľahčiť cestu k správnym informáciám, preto sme pripravili túto zbierku odpovedí. Ak máte otázku, ktorú tu nenájdete, neváhajte nás kontaktovať.

Ako sa stať zberným miestom?

Pre zriadenie zberného miesta navštívte Zberné miesta na našom webe: https://www.eltma.sk/zberna-miesta kde nájdete Zmluvu o zriadení zberného miesta a Vstupnú špecifikáciu. Oba tieto vyplnené dokumenty zašlite na našu korešpondenčnú adresu v dvoch kópiách. Hneď ako dokumenty fyzicky obdržíme a spracujeme, pošleme Vám na Váš e-mail prihlasovacie údaje do nášho Informačného systému. Následne si budete môcť zadať objednávku na zvoz pneumatík.

Odporúčame si prečítať aj Všeobecné podmienky prevádzky zberných miest, ktoré taktiež nájdete na našich webových stránkach, a ktoré sú súčasťou Zmluvy o zriadení zberného miesta . V nich sa dozviete, ako spätný odber funguje, aká je minimálna a maximálna hmotnosť potrebná pro správne zadanie objednávky. V prípade ďalších otázok sme Vám k dispozícii na našej infolinke alebo na e-mailové adrese info@eltma.sk.

Ako vyplniť vstupnú špecifikáciu , konkrétne kolónky „vybavenie a zabezpečenie “ a dostupnosť pre dopravnú a manipulačnú techniku“

Do kolónky „Vybavenie a zabezpečenie “ sa vyplňuje informácia o zbernom mieste - či je napr. areál oplotený, disponuje kamerovým systémom atď. Primerané zabezpečenie je dôležité z dôvodu, aby na miesto nemohol ktokoľvek kedykoľvek odhodiť iný odpad.
Do kolónky Dostupnosť pre dopravnú a manipulačnú techniku“ je potrebné vyplniť, či je zberné miesto dostupné napr. z hlavnej cesty, ktorou bez problémov prejde nákladné auto s manipulačnou technikou, prípadne kamión, alebo naopak či ide o nespevnenú cestu, úzku cestu a podobne. Podľa týchto informácii sa riadi dopravca, ktorý zabezpečuje zvozy pneumatík a na zberné miesta tak môže poslať vhodný prepravný prostriedok .

Aká je minimálna objednávka na zvoz pneumatík?

Minimálna objednávka podľa našich Všeobecných podmienok na zvoz je 700 kg, čo je v prepočte asi 100 kusov pneumatík.

Kde môžu odovzdať pneumatiky?

Použité pneumatiky je možné odovzdať na našich zberných miestach zdarma. Mapku zberných miest nájdete na našich webových stránkach http://www.eltma.sk v sekcii Zberné miesta.

Prečo sa stať účastníkom Organizácie zodpovednosti výrobcov Eltma?

Ak ste výrobca dovozca pneumatík a uvádzate pneumatiky na trh v Slovenskej republike (tj. vyrábate alebo nakupujete zo zahraničia a dovážate na Slovensko vzťahujú sa na Vás povinnosti stanovené zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (zákon o odpadoch) Povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch je možné realizovať individuálne alebo kolektívne prostredníctvom našej organizácie zodpovednosti výrobcov Eltma, ktorá za výrobcov dovozcov plní všetky povinnosti, ktoré vyplývajú z príslušnej legislatívy Slovenskej republiky. Vzhľadom na množstvo a zložitosť zákonných povinností odporúčame zapojiť sa do našej organizácie zodpovednosti výrobcov.

Potrebujem pomôcť s prihlásením do systému z dôvodu straty prihlasovacích údajov. Prípadne vytvoriť registráciu na novou osobu.

V prípade straty prihlasovacích údajov prosím volajte na našu infolinku, prípadne nám napíšte na emailovú adresu: info@eltma.sk, kde Vám pomôžeme s aktualizáciou Vašich prihlasovacích údajov. Ak daná kontaktná osoba už vo vašej spoločnosti nepracuje, je potrebné vytvoriť novú kontaktnú osobu. Na to budeme potrebovať meno a priezvisko novej kontaktnej osoby, e-mailovú adresu a telefónny kontakt. Novej vytvorenej kontaktnej osobe budú zaslané nové prihlasovacie údaje.

Je spätný odber zdarma?

Áno, odovzdávanie pneumatík je bez nároku na poplatok. Príspevok za ich recykláciu bol uhradený pri nákupe výrobku.

Aké sú podmienky účasti a aké dokumenty je potrebné vyplniť?

V prípade Vášho záujmu o to, byť súčasťou našej organizácie zodpovednosti výrobcov Eltma, Vám zašleme Všeobecné podmienky účasti, ktoré si môžete dohľadať aj na našich internetových stránkach v sekcii Účastníci. Vo Všeobecných podmienkach účasti sú uvedené informácie o tom, akú evidenciu ako výrobca/dovozca budete v rámci nášho Informačného systému viesť, aký recyklačný poplatok sa Vás týka a ďalšie informácie, ktoré Vám bližšie špecifikujú našu vzájomnú spoluprácu.

Pokiaľ budete s našimi Všeobecnými podmienkami účasti súhlasiť, a rozhodnete sa s nami spolupracovať zašleme Vám Zmluvu o plnení vyhradených povinností a Vstupnú špecifikáciu vrátane ďalších pokynov na ich vyplnenie:

1) Po vyplnení Zmluvy o plnení vyhradených povinností a Vstupnej špecifikácie (s ich vyplnením Vám radi pomôžeme na našej infolinke) nám oba dokumenty prosím zašlite na našu
korešpondenčnú adresu v dvoch kópiách.

2) Po uzavretí zmluvy od nás obdržíte prihlasovacie údaje do nášho Informačného systému.

3) Po registrácií a sprístupnení Informačného systému si každý štvrťrok budete zadávať hlásenie o množstve pneumatík uvedených na trh. Hlásenie je potrebné podať v období do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po skončení štvrťroka. V prípade, že si s vyplnením nebudete vedieť dať rady, sme Vám k dispozícií na našej infolinke a radi Vám s vyplnením pomôžeme. Na základe uvedených hodnôt Vám bude vystavená faktúra.

Jak postupovať v prípade zmeny údajov (zmena adresy zberného miesta, zmena IČO)?

V prípade zmeny údajov nás kontaktujte vždy písomne e-mailom. Ak dôjde len k zmene adresy, alebo názvu zberného miesta, stačí vyplniť novú Vstupnú špecifikáciu, ktorú nájdete na našich webových stránkach v záložke Zberné miesta a zaslať nám ju poštou.
V prípade, že sa zmení IČO je potreba zaslať novú Zmluvu o zriadení zberného miesta a Vstupnú špecifikáciu.

Koľko kusov pneumatík môžem odovzdať?

Odovzdávať pneumatiky je potrebné priebežne, ideálne ihneď po prezutí na nové pneumatiky. Pokiaľ by ste odovzdávali viac kusov na jednom zbernom mieste, môžu Vás z dôvodu naplnenej kapacity odmietnuť.

Aká je lehota na vybavenie a registráciu žiadosti ?

Registrácia prebieha ihneď po fyzickom obdržaní registračných dokumentov.

Ako postupovať v prípade ukončenia podnikania?

Je potrebné zaslať písomnú výpoveď, bude stačiť aj prostredníctvom e-mailu. Na základe písomného vyjadrenia bude zberné miesto u nás deaktivované a vymazané z verejnej mapky uvedenej na našich webových stránkach.

Kúpil som pozemok a sú na ňom pneumatiky, čo s nimi?

V tomto prípade ide o odpadové pneumatiky, ktoré do spätného zberu pneumatík nepatria. Je potrebné kontaktovať niektorú z odpadových spoločností a dohodnúť sa s nimi na odvoze týchto pneumatík.

Aké pneumatiky podliehajú hláseniu?

Pneumatika je podľa zákona súčasť sústavy kolesa, určeného pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá, vyrobená z prírodného kaučuku alebo syntetického kaučuku bez ráfikov, vrátane protektorovanej pneumatiky.

Povinnosti podľa zákona o odpadoch sa nevzťahujú na pneumatiky dodávané pre výrobu motorových alebo nemotorových vozidiel, ktoré boli následne namontované na tieto vozidlá ako súčasť štandardnej výbavy.

S výnimkou vyššie uvedeného sa hlásia všetky pneumatiky určené na motorové a nemotorové vozidlá:

 • motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami navrhnuté a konštruované najmä na prepravu osôb a ich batožiny (osobné vozidlá, autobusy)
 • motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami navrhnuté a konštruované najmä na prepravu nákladu (nákladné vozidlá)
 • prípojné vozidlá (návesy a prívesy)
 • kolesové traktory
 • pásové traktory
 • prípojné vozidlá za traktor
 • ťahané vymeniteľné zariadenia za traktor
 • pracovné stroje nesené či samohybné
 • snežné skútre
 • záprahové vozidlá
 • bicykle
 • bicykle s pomocným motorčekom
 • kolobežky s pomocným motorčekom
 • motorové ručné vozíky
 • jednonápravové traktory s prívesom
 • samovyvažovacie vozidlá
 • automatizované doručovacie vozidlá

 

Ako môže zaregistrovať zberné miesto obec?

Predtým ako registrujeme obec ako zberné miesto je potrebné aby spätný odber pneumatík bol v obci upravený vo všeobecne záväznom nariadení obce (VZN). Nakladanie s odpadovými pneumatikami by malo byť v samostatnej časti (samostatnom článku, paragrafe), podobne ako napr. elektrozariadenia, batérie apod.
Nie je možné odber pneumatík limitovať na občanov obce/platcov poplatku za komunálny odpad, fyzické osoby, ani na typ pneumatík .
Zberné miesto v obci by malo byť situované ideálne na obecnom zbernom dvore, pokiaľ ho obec má a jeho umiestenie musí byť presne špecifikované vo VZN.
Pokiaľ obec zberným dvorom nedisponuje, je možné určiť aj iné miesto, ktoré musí byť presne špecifikované (jeho presné umiestnenie) priamo v časti o odpadových pneumatikách. Toto miesto musí byť v súlade s našimi Všeobecnými podmienkami prevádzky zberného miesta zabezpečené a bez možnosti voľného prístupu mimo otváracie hodiny. V dobe otváracích hodín musí byť na tomto mieste prítomný personál, ktorý bude prevzatie pneumatík kontrolovať.

Ako postupovať v prípade, že mi na zbernom mieste odmietli prevziať pneumatiky?

Ak zberné miesto odmietlo prevziať pneumatiky, kontaktujte nás prostredníctvom emailu na info@eltma.sk. V e-maile prosím uveďte, o aké zberné miesto sa jedná a stručne popíšte situáciu. Eltma následne zberné miesto kontaktuje a zisťuje z akého dôvodu pneumatiky odmietli prevziať. Na vyjadrenie má zberné miesto 10 dní, v priebehu tejto doby je dočasne zablokované. V prípade, že sa situácia opakuje, môže Eltma na základe Všeobecných podmienok prevádzky zberných miest, zberné miesto zmluvne pokutovať alebo s ním vypovedať zmluvu.
Vy medzitým môžete pneumatiky odovzdať na akomkoľvek inom zbernom mieste